oficjalne strony

Stezka Tradic – těšínské „żiwobyciˮ

https://www.irsts.cz/wp-content/uploads/2018/05/publicita-2018-color.jpg

Stezka Tradic – těšínské „żiwobyciˮ

Szlak Tradycji – cieszyńskie „żiwobyciˮ

 Registrační číslo projektu

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002540

loga-st

do pobrania – ke stažení:

Oferta Szlaku Tradycji ‚Cieszyńskie żiwobyci‘ PL_CZ

PL |Szlak Tradycjicieszyńskie „żiwobyci”

Zbiornik wodny TON w Goleszowie(PL)
Pierwszym przystankiem na szlaku jest urokliwy zbiornik wodny TON w Goleszowie.
Nazwa ,,Ton“pochodzi z języka niemieckiego od nazwy „Ton-erde“-glina, który to surowiec
byłpotrzebny do uregulowania odpowiedniej zawartości wapna przy produkcji cementu jako
tzw. margiel. Tak więc początkowo właśnie tak nazywano kamieniołom. Później tąpotoczną
nazwęmarglu przeniesiono na utworzony ześciekających do kamieniołomu wód zbiornik.W
kamieniołomie Ton, czyli tzw. „Starej Marglowni” zakończono wydobycie skałw latach 50-
tych XX wieku. Kiedy wyłączono pompy odprowadzające wodęze spągu, czyli dna wyrobiska,
ten zacząłsięszybko wypełniaćwodą. Jużw 1958 roku za zgodądyrekcji goleszowskiej
cementowni, pod zarządem której pozostawałzbiornik, przeprowadzono jego zarybienie.
Równocześnie utworzono sekcjęwędkarskąprzy wspomnianym zakładzie.
„TON” to miejsce, gdziemożnaspotkaćponad 20 gatunków ryb, a także przedstawicieli
kilku krajowych gatunków płazów i gadów. Wokółzbiornika Tonznajdująsiężnorodne
siedliska roślinne; w tym gatunki ciepłolubne, które rosnąwzdłużścieżek na eksponowanych
na południe, nasłonecznionych zboczach. Gmina Goleszów słynie z bogactwa storczyków. Nie
inaczej jest wokółTonu. Przy rybaczówce orazprzy stanowiskach od strony lasu wypatrzyć
można te chronione rośliny. W południowej części zbiornika zlokalizowany jest wyjątkowy
twór geologiczny. Jest to kilkunastometrowej wysokości kaskada zbudowana z martwicy
wapiennej zwanej teżfachowo trawertynem.Wokółjeziorka umiejscowione zostały tablice, na
którychprzeczytaćmożnawiele ciekawych informacji.
„TON” to równieżmiejsce, w którym organizowane sązawody wędkarskie, a także inne
imprezy plenerowe.Imprezy te ciesząsiębardzo dużym zainteresowaniem uczestników
zmagańi kibiców.


Pszczele miasteczko im. Jana Gajdacza w Dzięgielowie(PL)
NapołudniowymstokuMołczynawDzięgielowie,wpobliżudawnegoprzejścia
granicznego wLesznej Górnej, na skraju lasuwstarymwyrobiskukamieniołomu JanGajdacz
założyłpasiekę. Tak opisałpoczątki powstania tego niezwykłego miejsca: chciałem upiększyć
mojąskromnąpasiekę, która liczyła 20 uli. Wymyśliłem izrobiłem dwie chatki drewniane,
wktórych zamieszkały pracowite pszczółki. Było to tak piękne,żepostanowiłem sobiemimo
trudności zdrowotnychzamienićwszystkie ule na takie góralskie chatki. Itak co roku
budowałem 2 domki, bo na więcej nie było sił. Powstało wszystkich 20.
WtensposóbJanGajdaczwybudowałunikatowenaskalęeuropejską„Pszczele
Miasteczko”, gdzie spędzałkażdąwolnąchwilę. Wkrótkim czasie zdobyło ono szeroki rozgłos
iuznanie wśród zwiedzających.Pan Jan chętnie dzieliłsięswojąfascynacją, opowiadał
opszczołach iefektach ich pracy. Rocznie jego pasiekęodwiedzanawet kilkadziesiąt
wycieczek zcałego kraju, atakże zCzech, Słowacji, Austrii, Holandii, Niemiec iSzwajcarii.
W2007 r. pasieka „Pszczele Miasteczko” została nagrodzona wkonkursie „Piękna Wieś
WojewództwaŚląskiego” wkategorii „Najpiękniejsza zagroda.

Jabłonków(CZ)
Jabłonków jest punktem wyjścia szlaków turystycznych na Kozubową(Kozubová), Stożek
(Stožek), Baginiec (Bahenec) iGirową(Gírová). Centralnym punktem miasta izarazem
punktem wyjścia jest Rynek Mariański zbarokowąrzeźbąImacullaty (z1755 roku) oraz
fontanną. Wokółcentrum można zobaczyćliczne kamienice mieszczańskieMuzeum Ziemi
Cieszyńskiej zekspozycjąoregionalnej tematycejabłonkowski Ratusz wstylu wiedeńskim
(19031905). Przez Rynek Mariański prowadząnietylko szlaki turystyczne, ale również
główna czesko-polska trasa rowerowa Euroregionu Těšínské SlezskoŚląsk Cieszyński.
Wmieście istnieje takżeścieżka dydaktyczna „Przyroda Jabłonkowa”. Na tej trasie odługości
8 km znajduje się10 tablic informacyjnych, przedstawiających historięmiasta oraz jego faunę
iflorę. Na trasieścieżki czeka równieżmnóstwo ciekawostek, jak chociażby Diabli Młyny na
Girowej.
Jabłonków od 1947 r. jest gospodarzem imprezy kulturalnej „GorolskiŚwięto”, która
odbywasięcoroczniewsierpniu.OrganizatoramitegowydarzeniajestkołoPZKO
zJabłonkowa.


CZ |Stezka Tradic-těšínské „żiwobyci“

RybníkTON v Goleszowě(PL)
První zastávkou na trase je půvabnýrybník TON v Goleszowě. Nevšední název „TON
pochází z německého výrazuTon-erde”neboli hlína, která se využívala k úpravěvhodného
množství vápna při výroběcementu jako tzv. slín (polsky „margiel“). Tímto pojmem se
zpočátku označoval i celýmístní kamenolom. Později tento název přejal rybník, ze kterého do
kamenolomu stékala voda. V kamenolomu Ton, neboli ve „Starej Marglowni“, byla těžba
kamene zakončena v 50. letech 20. století. Po vypnutíčerpadel, ježodváděla vodu ze dna
kamenolomu, se místo rychle začalo zaplňovat povrchovou vodou. Užv roce 1958 se
souhlasem vedenícementárny v Goleszowě, pod jejížsprávou tato vodní nádržzůstala, sem
byly nasazeny ryby. Zároveňu tohoto podniku vznikl rybářskýoddíl.
V rybníce dnesžije na dvacet druhůryb a také zástupcůněkolika tuzemských druhů
plazůaobojživelníků.Vokolírybníkasenacházejípestrérostlinnélokalityvčetně
teplomilnýchdruhůflóry,kterérostouustezeknajižních,prosluněnýchstráních.
ObecGoleszówje známá bohatým výskytem orchidejí. Nejinak tomu je v okolí rybníka Ton.
Tyto chráněné rostliny lze spatřit jak u rybářské chaty, tak na stanovištích blíže lesu. Na již
straněrybníka se nachází výjimečnýgeologickýútvar. Je to více nežstometrová kaskáda
tvořená vápencovým nerostem, tzv. travertinem. Kolem jezírka jsou rozmístěny cedule, na
nichžse lzedočístřadu zajímavostí.
TON je zároveňmístem, kde sečasto pořádají rybářské závody a další venkovní akce.
Ty se těší obrovskému zájmu jak samých účastníkůtěchto klání, tak početných diváků.

 

Včelí městečko Jana Gajdacze, Dzięgiełów (PL)
NajižsvazíchstráněMołczyna v obciDzięgiełów, nedaleko bývalého hraničního
přechodu v Horní Líštné, na okraji lesa na místěstarého kamenolomu, založil Jan Gajdacz včelí
úly. Takto sám popsal počátky vzniku tohoto nevšedního místa: „Chtěl jsem kdysi zkrášlit své
skromné úly, kterých jsem měl celkem dvacet.Protojsemnavrhla vybudoval dvědřevě
budky, které se staly domovem pro pracovité včeličky. Působilo to tak krásně,že jsem se
rozhodlnavzdory svým zdravotním problémůmzměnit všechny své úlyna podobné chatky
v horalském stylu. A tak jsem rok co rok stavěldva domky, neboťna vícmi nestačilo sil.
Nakonec jich vznikla celá dvacítka.”
Tak tedyJan Gajdaczvybudovalevropskýunikát, tzv. „Včelí městečko”, kde trávil
každou volnou chvíli. Zakrátko sitoto nevšednímísto získaloširokou popularitu a obdiv
návštěvníků. Pan Jan se rád dělil o svou fascinaci, vyprávěl o včelách a výsledcích jejich pilné
práce. Každoročnějeho dílo obdivuje na několik desítek výletních skupin nejen z Polska, ale i
zČR, Slovenska, Rakouska, Nizozemí, Německa aneboŠvýcarska. V roce 2007 było „Včelí
městečko” oceněno v soutěži „KrásyvenkovaSlezského vojvodství” titulem v kategorii
„Nejkrásnější zahrada”.

Jablunkov (CZ)
Jablunkov představuje východisko turistických tras na vrchy Kozubová, Stožek, Bahenec a
Gírová. Středobodem města a zároveňvýchodiskem výletůdo okolí je Mariánské náměstí s
barokní sochouNeposkvrněPanny Marie (z roku 1755) a kašnou. V centru města lze
obdivovatřadu měšťanských domů: Muzeum Těšínska s expozicí věnovanou regionální
tematice anebo jablunkovskou radnici ve vídeňskémslohu(19031905). Mariánské náměstí
protínají nejen turistické trasy, ale zároveňhlavníčesko-polská cyklotrasa Euroregionu
Těšínské SlezskoŚląsk Cieszyński. Městemrovněžprochází naučná stezka „Příroda
Jablunkovska”. Na této trase o celkové délce 8 km se nachází 10 informačních tabulí, které
přibližují historii města,místnífauna a flóru. Na trase stezkyčeká na návštěvníky iřada
zajímavostí, jakonapříkladČertovymlýny na Gírové.
Jablunkov hostí od roku 1947 kulturní akci „GorolskiŚwięto”, která se odehrává každýrok
v srpnu. Organizátorem této události je místní sdružení PZKO zJablunkova.

https://www.irsts.cz/wp-content/uploads/2018/05/publicita-2018-color.jpg

Panorama Goleszowska

goleszow

Společný projekt obce Goleszów a Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, pobočný spolek je postaven na rozvoji, propagaci a zvýšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu spojeného se Stezkou tradic, prezentující specifická a výjimečná místa po obou stranách hranice. Aktivity zahrnuté do projektu budou mít vliv na zvýšení návštěvnosti regionu včetně růstu zaměstnanosti a obnovy kulturních a přírodních atraktivit v místech realizace projektu. Wspólny projekt gminy Goleszów oraz Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie ma na celu rozwój, promocję i zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu przygranicznego skupionego wokół Szlaku Tradycji prezentującego specyficznych i wyjątkowych depozytariuszy tradycji z obu stron granicy. Działania ujęte w projekcie wpłyną na zwiększenie liczby odwiedzających region oraz odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych, a także zwiększenie zatrudnienia w miejscach realizacji projektu. Aktivity, které jsou součástí projektu, budou mít pozitivní vliv na zvýšení návštěvnosti regionu a obnovení přírodních a kulturních atrakcí, dále na růst zaměstnanosti v místech realizace projektu. Cílem projektu je realizace společného mechanismu v oblasti kulturního a přírodního dědictví, v rámci kterého budou realizovány propagační a informační aktivity (společná nabídka pro turisty), jejichž cílem je zlepšení jednotného a společného přístupu v oblasti využívání společného kulturního dědictví.  Cílovou skupinu projektu tvoří turisté a obyvatelé větších měst jako jsou Třinec, Frýdek-Místek, Ostrava, Katowice, Bielsko-Biała. Jedná se o Slezské vojvodství a Moravskoslezský kraj, ze kterých turisté nejčastěji a nejraději využívají turistické nabídky tohoto regionu (pro několikadenní nebo spontánní víkendové návštěvy v rámci odpočinku a rekreace). Cílovou skupinu tvoří obyvatelé obce Goleszów a Města Jablunkov, na jehož území se nachází Regionální muzeum Adama Sikory MS PZKO v Jablunkově, pobočný spolek. Cílovou skupinu tvoří také zástupci partnerů projektu, kteří budou aktivně spolupracovat v rámci projektu a posilovat již dříve vytvořené vztahy. Celem projektu jest realizacja wspólnego mechanizmu w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, którym są wspólne działania promocyjne i informacyjne mające na celu zwiększenie spójności i wspólnego podejścia w zakresie wykorzystania zasobów naszego dziedzictwa.W działania promocyjne i informacyjne aktywnie włączą się obaj partnerzy projektu, którzy podzielą się zadaniami i stworzą jeden wspólny mechanizm. Celkové způsobilé výdaje projektu za oba partnery: 85 438,41 EUR Realizace projektu: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2021 Wartość projektu to 85 438,41 EUR Realizacja projektu: 01. 10. 2020 – 31. 12. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů

Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj

– Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński

w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

https://www.irsts.cz/wp-content/uploads/2018/05/publicita-2018-color.jpg

——————————————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————————————-