oficjalne strony

Projekty

Stezka Tradic – těšínské „żiwobyciˮ

Szlak Tradycji – cieszyńskie „żiwobyciˮ

 Registrační číslo projektu

CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002540

Společný projekt obce Goleszów a Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, pobočný spolek je postaven na rozvoji, propagaci a zvýšení dostupnosti kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu spojeného se Stezkou tradic, prezentující specifická a výjimečná místa po obou stranách hranice. Aktivity zahrnuté do projektu budou mít vliv na zvýšení návštěvnosti regionu včetně růstu zaměstnanosti a obnovy kulturních a přírodních atraktivit v místech realizace projektu.

Wspólny projekt gminy Goleszów oraz Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie ma na celu rozwój, promocję i zwiększenie dostępności dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego regionu przygranicznego skupionego wokół Szlaku Tradycji prezentującego specyficznych i wyjątkowych depozytariuszy tradycji z obu stron granicy. Działania ujęte w projekcie wpłyną na zwiększenie liczby odwiedzających region oraz odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych, a także zwiększenie zatrudnienia w miejscach realizacji projektu.

Aktivity, které jsou součástí projektu, budou mít pozitivní vliv na zvýšení návštěvnosti regionu a obnovení přírodních a kulturních atrakcí, dále na růst zaměstnanosti v místech realizace projektu. Cílem projektu je realizace společného mechanismu v oblasti kulturního a přírodního dědictví, v rámci kterého budou realizovány propagační a informační aktivity (společná nabídka pro turisty), jejichž cílem je zlepšení jednotného a společného přístupu v oblasti využívání společného kulturního dědictví.  Cílovou skupinu projektu tvoří turisté a obyvatelé větších měst jako jsou Třinec, Frýdek-Místek, Ostrava, Katowice, Bielsko-Biała. Jedná se o Slezské vojvodství a Moravskoslezský kraj, ze kterých turisté nejčastěji a nejraději využívají turistické nabídky tohoto regionu (pro několikadenní nebo spontánní víkendové návštěvy v rámci odpočinku a rekreace). Cílovou skupinu tvoří obyvatelé obce Goleszów a Města Jablunkov, na jehož území se nachází Regionální muzeum Adama Sikory MS PZKO v Jablunkově, pobočný spolek. Cílovou skupinu tvoří také zástupci partnerů projektu, kteří budou aktivně spolupracovat v rámci projektu a posilovat již dříve vytvořené vztahy.

Celem projektu jest realizacja wspólnego mechanizmu w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, którym są wspólne działania promocyjne i informacyjne mające na celu zwiększenie spójności i wspólnego podejścia w zakresie wykorzystania zasobów naszego dziedzictwa.W działania promocyjne i informacyjne aktywnie włączą się obaj partnerzy projektu, którzy podzielą się zadaniami i stworzą jeden wspólny mechanizm. Celkové způsobilé výdaje projektu za oba partnery: 85 438,41 EUR Realizace projektu: 1. 10. 2020 – 31. 12. 2021 Wartość projektu to 85 438,41 EUR Realizacja projektu: 01. 10. 2020 – 31. 12. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů

Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj

– Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014-2020

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński

w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

——————————————————————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————————————————————-